• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.butikwow.PL

UWAGA ADRES DO WYSYŁKI ZWROTÓW 83-300 KARTUZY ul. DWORCOWA 16 box 1131. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.butikwow.pl jest firma :

FHU Katarzyna Czeczot

83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 34/24
Nip: 58
9-117-16-442. KONTO

  1.  

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

              2.

Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

                 3.

Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1.  

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

a) założenie konta z loginem i hasłem

b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

  1.  

Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

                 3.

Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek .

                 4.

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

                 5.

Sklep www.butikwow.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

                 6.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

                 7.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

                 8.

Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

                 1. Płatność za zakupiony towar można dokonać online za pośrednictwem szybkich przelewów SKY-PAY , przelewu tradycyjnego na konto Butiku 

 

                 2.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą SkyPay lub przelewem tradycyjnym. Koszt takiej wysyłki na terenie RP to 16 zł. Można również odebrać przesyłkę osobiście w sklepie stacjonarnym - Butik WOW 83-300 Kartuzy Dworcowa 16 box 113

                 3.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

  1.  

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

  1.  

Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze.7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  1.  

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

                 2.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

                 3.

Jest możliwy odbiór osobisty pod adresem - Butik WOW 83-300 Kartuzy Dworcowa 16 box 113 . 

                 4.

Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

                 5.

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

  1.  

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres superbutikWOW@gmail.com lub pocztą polską na adres Butik WOW 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 16 box 113 .

                2.

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Butik WOW 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 16 box 113 wraz z paragonem bądź fakturą i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.butikwow.pl

                3.

Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura. 

              4.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.butikwow.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

                5.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

                6.

W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK emailem na adres kontakt@butikWOW nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

                7.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, iż zwrotom oraz wymianie nie podlegają następujące produkty:
• stroje kąpielowe
• produkty II gatunku
• bielizna osobista: body, bielizna9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1.  

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres superbutikWOW@gmail.com lub pocztą polską na adres Butik WOW 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 16 box 113 ( wyjątkiem są produkty nie podlegające zwrotowi PKT 8 /7 ).

                  2.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi należność za zakupiony towar . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu , Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. 

              3.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1.  

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

                 2.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

                 3.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

                 2.

Sklep butikwow.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.OBJAŚNIENIE:

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

SPRZEDAWCA– FHU Katarzyna Czeczot 83-300, Kartuzy ul. Mściwoja II 34/24
Nip: 589-117-16-44 REGON 360502493

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.